Formativ og summative vurderinger i kurs

Formative vurderingsformer som jeg nå benytter i undervisningen er eksempelvis (1) feedback sheets, (2) semi-strukturerte studentintervjuer (dialogisk med feedback), (3) aktiv protokollføring av observasjoner og problemområder som benyttes til å modifisere undervisningen og; (4) arbeidslogg for studentene (se eksempler på (1) og (2) under). Feedback sheet er en måte å få tilbakemelding på hva som var uklart i undervisningen og hvordan undervisningen i praksis oppleves av studentene. Dette benyttes til kontinuerlig forbedring av aktivitetene og feedback til studentene. Semi-strukturerte intervjuer blir avtalt med studentene individuelt og blir en slags dialog om kurset, undervisningsformer og format, gruppearbeidet, læremateriell og andre elementer. Her får jeg rikelig med informasjon som brukes til å forbedre undervisningen, men som også brukes til å gi feedback til studentene om hva som bør fokuseres på for å oppnå læringsmål i større grad. Aktiv protokollføring i undervisningen er et viktig redskap for å dokumentere spontane inntrykk av studentenes læring og opplevelser i undervisningssituasjonene. Viktige observasjoner blir gjerne kommunisert tilbake til studenten under intervjuene. Arbeidslogg for studentene ble testet ut høsten 2017 i KJE3301 og er inspirert av en artikkel av Paulson (Paulson 1999), hvor det ble funnet at eksamensresultater korrelerte godt med score som var oppnådd i en arbeidslogg. I denne loggen, som er en tom skrivebok som jeg gir til studentene ved kursets begynnelse, dokumenterer de ulike individuelle aktiviteter som oppgavesett, quiz fra forelesninger og laboratorieaktiviteter. Boken blir samlet inn hver 2. uke og muntlig eller skriftlig feedback blir gitt til studentene. Tilbakemelding fra studentene var hovedsakelig at denne arbeidsformen virket motiverende og forpliktende. Viktigheten av feedback blir veldig synlig, og dette harmonerer med sentrale funn og anbefalinger i litteraturen (Rust 2007). Det fokuseres på meningsfull, informasjonsrik og dialogisk feedback som klargjør forventninger og hva som må gjøres for å oppnå læringsmål.

Skoleeksamen er fortsatt den viktigste summative vurderingsformen i kjemi. Jeg har her hovedsakelig fokusert på design av eksamensoppgaver som er samstemte med læringsmål. Til tross for forbedringer av eksamensoppgaver er tradisjonell skoleeksamen fortsatt et pedagogisk problem. Denne vurderingsformen er særlig situert betinget i tillegg til at jeg mener den må ansees som ett eneste datapunkt i en helhetlig vurdering av en students kompetanse og kunnskap (mangler for eksempel longitudinell vurderingskomponent).

Feedback sheet

Semi-strukturert intervju outline